BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 5580/BKHĐT-QLĐT
V/v đề nghị góp ý dự thảo mẫu hợp đồng PPP tại Thông tư hướng dẫn lập HSMST, HSMT dự án PPP

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải; Tư pháp; Y tế; Xây dựng; Công Thương; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;ng, Quảng Ninh.

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại điểm a Khoản 1 Điều 99 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) đã lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện dự thảo “Thông tư hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư”.

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định 30/2015/NĐ-CP hồ sơ mời thầu phải bao gồm dự thảo hợp đồng. Do vậy, cần thiết phải xây dựng mẫu hợp đồng đối với các dự án PPP. Đây cũng là khó khăn mà rất nhiều Bộ, ngành, địa phương gặp phải khi thực hiện dự án PPP. Đến nay, Bộ KH&ĐT đã hoàn thiện dự thảo 03 mẫu hợp đồng gồm: BOT, BLT và O&M (được gửi kèm theo) để ban hành kèm theo Thông tư.

Do tiến độ ban hành Thông tư rất gấp, Bộ KH&ĐT trân trọng đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến về 03 mẫu hợp đồng nêu trên và gửi văn bản góp ý về Bộ KH&ĐT (Cục Quản lý đấu thầu) thời gửi bản mềm về địa chỉ email: pppoffice@mpi.gov.vn ) để Bộ KH&ĐT kịp thời hoàn thiện, ban hành Thông tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:- Như trên;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đà Nẵng;
- Các Vụ trong Bộ: PC, KCHT&ĐT, KTCN, LĐVX, KTNN (để lấy ý kiến);
- Cổng thông tin điện tử Bộ KH&ĐT (để đăng tải dự thảo);
- Cục Quản lý đấu thầu – Phòng Quản lý mạng đấu thầu (để đăng tải dự thảo trên website: http://muasamcong.mpi.gov.vn);
- Lưu: VT, QLĐT (Ha25).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN