BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1601/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định 1685/QĐ-BTP ngày 17/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-BTP ngày 23/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


- Như Điu 3 (đ thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);

KT. BỘ TRƯỞNGNguyễn Khánh Ngọc

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2016 1601/QĐ-BTP ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện

b) Phát hiện những bất cập, khó khăn, vng mắc phát sinh trong thực tiễn, kịp thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Yêu cầu

a) Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, nội dung theo dõi thi hành pháp luật đã được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (ban hành kèm theo Quyết định số 1865/QĐ-BTP ngày 17/7/2014 của Bộ tr

b) Bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

c) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị trong việc triển khai thực hiện công việc được giao trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Phạm vi lĩnh vực theo dõi

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài, bao gồm:

- Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài;

- Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài;

- Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài;

- Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài;

- Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch có yếu tố nước ngoài;

- Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài;

- Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

2. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài

2.1. Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài

a) Nội dung hoạt động:

- Thu thập thông tin về tình hình thi hành Luật hộ tịch thông qua báo cáo tình hình thi hành Luật hộ tịch của các Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, báo cáo tình hình đăng ký hộ tịch và số liệu đăng ký hộ tịch (trong đó có đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài) trong 06 tháng đầu năm 2016.

- Thu thập thông tin qua việc kiểm tra trực tiếp tại một số địa phương có số lượng lớn trường hợp đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài về tình hình thi hành Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

- Thu thập thông tin được đăng tải trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp có liên quan đến việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

b) Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

c) Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Cục QLXLVPHC&TDTHPL), Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

d) Thời gian thực hiện: từ tháng 7 đến hết tháng 12 năm 2016

2.2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài

a) Địa bàn kiểm tra: Lựa chọn 02 tỉnh (mỗi tỉnh chọn 03 huyện) có số lượng lớn trường hợp đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài để tiến hành kiểm

b) Nội dung kiểm tra:

- Tình hình ban hành và triển khai thực hiện

- Công tác chỉ đạo, quản lý hộ tịch của tỉnh/Sở Tư pháp (hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở trong quá trình đăng ký hộ tịch tại địa phương).

- Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật:

+ Tình hình tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch kịp thời, đầy đủ cho công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh;

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội ngũ làm công tác hộ tịch cấp huyện và cấp xã (tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp, hiệu quả...);

+ Nguồn nhân lực cho thi hành Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành: Tình hình bố trí đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại các Phòng Tư pháp cấp huyện trên địa bàn tỉnh (số l

+ Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài: điện thoại, máy vi tính, mạng Internet, máy photocopy, máy in, máy scan, tủ để tài liệu...

+ Tình hình ứng dụng công ng

+ Ngân sách địa phương bố trí cho công tác đăng ký hộ tịch (bao gồm cả lương cho công chức làm công tác hộ tịch, cơ sở vật chất phục vụ việc đăng ký và quản lý hộ tịch...).

- Tình hình tuân thủ pháp luật:

+ Tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan đăng ký hộ tịch và người có thẩm quyền:

■ Tuân thủ các quy định pháp luật hộ tịch về trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài (có bảo đảm tính kịp thời, đầy đủ, chính xác, thống nhất?);

■ Tuân thủ các quy định pháp luật hộ tịch trong công tác quản lý hộ tịch có yếu tố nước ngoài trên địa bàn địa phương (tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ tịch; bố trí công chức làm công tác hộ tịch ở cấp huyện; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về hộ tịch; chế độ thông tin, báo cáo...)?

■ Tuân thủ các quy định pháp luật hộ tịch trong việc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

+ Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi làm thủ tục đăng ký hộ tịch có yếu tố n

■ Tuân thủ pháp luật trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch;

■ Tuân thủ pháp luật về trách nhiệm, thời hạn, thành phần hồ sơ, quy trình nộp hồ sơ...

c) Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

d) Đơn vị phối hợp: Cục QLXLVPHC&TDTHPL

đ) Thời gian dự kiến: tháng 9 năm 2016

e) Sản phẩm đầu ra: Thông báo kết luận kiểm tra.

2.3. Khảo sát, tọa đàm về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài 1

a) Địa điểm tổ chức: dự kiến tổ chức tại 01 tỉnh miền Tây Nam Bộ

b) Nội dung Tọa đàm: Tình hình thi hành pháp luật về đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

- Các Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp cấp huyện chuẩn bị báo cáo tham luận về tình hình thi hành pháp luật về đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài trên địa bàn địa phương mình và trình bày tại Tọa đàm.

- Các đại biểu trao đổi, thảo luận.

- Ban tổ chức trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

c) Thành phần tham dự

- Ban tổ chức: đại diện lãnh đạo Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Quản lý hộ tịch; đại diện lãnh đạo Phòng theo dõi thi hành pháp luật, Cục QLXLVPHC&TDTHPL.

- Đại biểu địa phương: mời đại diện một số Sở Tư pháp, đại diện một số Phòng Tư pháp cấp huyện trên địa bàn các tỉnh có số lượng lớn trường hợp đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài hoặc có nhiều khó khăn, vướng mắc; thành phần mỗi tỉnh gồm:

+ 01 lãnh đạo Sở Tư pháp;

+ 01 lãnh đạo và 01 chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp;

+ 03 Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

d) Thời gian dự kiến: 02 ngày trong tháng 10/2016.

đ) Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả tọa đàm.

2.4. Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Nội dung hoạt động

- Báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, kịp thời xử lý hạn chế, bất cập, vướng mắc đối với lĩnh vực đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài được phát hiện trong quá trình thu thập thông tin, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật.

- Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài sau khi có sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ.

b) Thời gian thực hiện: gửi Báo cáo trước ngày 15/12/2016

c) Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

d) Đơn vị phối hợp: Cục QLXLVPHC&TDTHPL

c) Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Cục QLXLVPHC&TDTHPL tổ chức thực hiện

b) õi tình hình thi hành thuộc phạm vi được giao quản lý;

c)

d) Xây dựng Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực được giao quản lý nhà nước, gửi Cục QLXLVPHC&TDTHPL để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

2. Cục QLXLVPHC&TDTHPL có trách nhiệm:

a) Giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các

b)

3. Kinh phí triển khai hoạt động được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài.1 Sẽ triển khai hoạt động này nếu bố trí hoặc huy động được thêm kinh phí