BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 894/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THÍ ĐIỂM SÁT HẠCH, CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng và Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức thí điểm sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng từ ngày 01/9/2016 đến hết ngày 31/10/2016 trên phạm vi toàn quốc.

Điều 2. Giao Cục Quản lý hoạt động xây dựng:

- Công bố thực hiện thí điểm Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ http://www.xaydung.gov.vn;

- Chủ trì tổ chức thí điểm, hướng dẫn Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo các quy định của Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;

- Giám sát việc tổ chức thực hiện thí điểm sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các Sở Xây dựng.

Điều 3. Cục Quản lý hoạt động xây dựng có trách nhiệm tiếp thu các ý kiến đóng góp trong quá trình tổ chức thực hiện thí điểm tại Cục và tại các Sở Xây dựng, hoàn thiện Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, trực tiếp giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện thí điểm, báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng đối với các trường hợp vượt thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo thực hiện thí điểm về Bộ trưởng Bộ Xây dựng trước ngày 15/11/2016.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ PC, KTXĐ, QHKT, Cục GĐ (để p/h);
- Lưu: VT, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNGLê Quang Hùng