BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1502/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BTTTT ngày 13/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chỉ định phòng thử nghiệm phục vụ quản lý chất lượng chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định phòng thử nghiệm:

Trung tâm Chính phủ điện tử

Thuộc: Cục Tin học hóa

với phạm vi được chỉ định kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng thử nghiệm được chỉ định theo quy định hiện hành.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1197/QĐ-BTTTT ngày 21/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Tin học hóa, phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (đ b/c);
- Trung tâm Thông tin (đ ph/h);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Minh Hồng

 

PHẠM VI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

(Kèm theo Quyết định số 1502/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Thông tin về phòng thử nghiệm:

Trung tâm Chính phủ điện tử

Thuộc: Cục Tin học hóa

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Quyết định số 890/QĐ-BTTTT ngày 13/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chính phủ điện tử, thuộc Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin (nay là Cục Tin học hóa).

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà DETECH, Số 8A Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

2. Phạm vi được chỉ định:

TT

Danh mục

Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật

1.

Kiêm thử tĩnh (static test)

IEEE 830-1998

2.

Kiêm thử đơn vị (unit test)

TCVN 8703:2011

3.

Kiêm thử tích hợp (integration test)

TCVN 8702:2011
QCVN 102:2016/BTTTT

4.

Kiêm thử hệ thống (system test)

TCVN 8704:2011
TCVN 8705:2011
TCVN 8706:2011
TCVN 8709-1:201 1

5.

Kiêm thử chấp nhận (acceptance test)

TCVN 8702:2011
TCVN 8703:2011
TCVN 8709-2:2011
TCVN 8709-3:2011