BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2558/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ BỔ SUNG MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về quá cảnh hàng hóa ký ngày 09 tháng 4 năm 1994;

Căn cứ Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký ngày 13 tháng 3 năm 2009;

Căn cứ Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký ngày 26 tháng 12 năm 2013;

n cứNghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 17/2015/TT-BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bổ sung tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

Công bố bổ sung tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Vận tải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành

 


- Như Điều 3;ng (để b/c);nh, ng Trị;ác Cục: HKVN, ĐTNĐVN, HHVN, ĐSVN;
- Lưu VP, VT (Lg10).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Hồng Trường

 

PHỤ LỤC

BỔ SUNG MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2558/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Cửa khẩu nhập hoặc xuất

Tuyến đ

Cửa khẩu xuất hoặc nhập

1

CK La Lay

QL15D - Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây - QL1 - Đường đô thị

SB Nội Bài

QL15D - Đường Hồ Chí Minh - QL211 - Đại lộ Thăng Long - Đường đô thị

QL15D - Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây - QL1

CB Hải Phòng, CB Nghi Sơn, CB Nghệ An, CB hủy

QL15D - Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây - QL1 - QL22A

CK Mộc Bài

QL15D - Đường Hồ Chí Minh -QL14-QL49-QL1

CB, SB

QL15D - Đ

2

CK Cầu Treo

QL8-QL1

CB, SB

QL8 - Đường Hồ Chí Minh - QL15 -QL1

3

CK Cha Lo

QL12A - QL1

CB, SB

QL12A - Đường Hồ Chí Minh -QL15 - QL1