ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 07/CĐ-UBND

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016

 

CÔNG ĐIỆN

V/V TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA QUẢN LÝ CÁC HỒ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ điện:

- Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Công an Thành phố; Bộ Tư lệnh Thủ đô;

- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã;

- Tổng Giám đốc: Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội; Công ty MTV

Những ngày vừa qua, tại Hồ Tây đã xảy ra hiện tượng cá chết bất thường; UBND Thành phố đang tập trung chỉ đạo kiểm tra, xác định nguyên nhân cá chết và có những giải pháp khắc phục ban đầu. Để đảm bảo an toàn tại các hồ nước trên địa bàn Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường nước tại các hồ chứa nước trên địa bàn; Tích cực phối hợp cùng các cơ quan chức năng trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường tại nơi sinh hoạt.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các hồ nước trên địa bàn. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường phải thực hiện các phương án xử lý ngay và báo cáo UBND Thành phố để kịp thời chỉ đạo.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị khẩn trương

 


- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung