THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1647/TTg-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện một số dự án do Hội Nông dân Việt Nam quản lý

Hà Nội, ngày 20tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Xét kiến nghị của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại các văn bản số 1784-CV/HNDTW ngày 30 tháng 6 năm 2016, số 1890-CV/HNDTW ngày 02 tháng 8 năm 2016 và ý kiến đồng thuận của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7085/BKHĐT-KTNN ngày 05 tháng 9 năm 2016), Bộ Tài chính (văn bản số 11432/BTC-ĐT ngày 17 tháng 8 năm 2016) về việc điều chỉnh thời gian thực hiện một số dự án do Hội Nông dân Việt Nam quản lý, Thủ tướng Chính phủ:

Đồng ý với kiến nghị của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại các văn bản nêu trên để bảo đảm hiệu quả đầu tư, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:- Như trên;V.III;

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam