THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1892/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CẤP NHÀ NƯỚC VỀ XÁC ĐỊNH HÀI CỐT LIỆT SĨ CÒN THIẾU THÔNG TIN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;

Căn cứ Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2013 cửa Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 150);

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo 150 như sau:

1. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban Thường trực, thay bà Phạm Thị Hải Chuyền.

2. Ông Huỳnh Văn Tí, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban, thay ông Bùi Hồng Lĩnh.

3. Ông Đỗ Căn, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban, thay ông Đào Duy Minh.

4. Ông Nguyễn Quang Chữ, Thiếu tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an, Ủy viên, thay ông Trần Văn Nhuận.

5. Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên, thay bà Nguyễn Thị Minh.

6. Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên, thay ông Trương Minh Tuấn.

7. Ông Đào Ngọc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Người có công, Ủy viên, thay ông Hoàng Công Thái.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo 150 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TCCV, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3b).ĐHB

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam