BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3586/BTTTT-KHTC
Vv mở Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400.

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Viễn thông;
- Trung tâm Thông tin;
- Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC.

 

Triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 (Thông báo số 307/TB-VPCP ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức đợt vận động các tổ chức, cá nhân nhắn tin ủng hộ thực hiện công tác giảm nghèo bền vững qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 từ 00h00 ngày 15/10/2016 đến 24h00 ngày 30/11/2016. Cụ thể:

1. Tên đợt vận động: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

2. Mục tiêu vận động:

Vận động tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực, chung tay thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Mức huy động dự kiến đạt 5.000.000.000 đồng.

3. Thời gian triển khai: Từ 00h00 ngày 15/10/2016 đến hết 24h00 ngày 30/11/2016.

4. Phương án sử dụng đầu số và giá trị tin nhắn:

- Số dịch vụ nhắn tin: 1409

- Giá trị ủng hộ tin nhắn: 15.000 đồng/tin nhắn.

- Nội dung cú pháp nhắn tin: VNN

- Nội dung tin nhắn cảm ơn. “Cam on Quy vi da ung ho vi nguoi ngheo 15.000 dong. Dien thoai ho tro 19001530. Website: 1400.vn”

(Kế hoạch chi tiết kèm theo)

Căn cứ kế hoạch nêu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông giao:

1. Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC chủ động phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông mở Cổng 1400 theo quy định và đăng tin trên website 1400.vn. đảm bảo dịch vụ Cổng 1400 an toàn, thông suốt trong suốt thời gian tổ chức đợt vận động từ 00h00 ngày 15/10/2016 như kế hoạch.

2. Cục Viễn thông theo dõi, đôn đốc và phối hợp hỗ trợ Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, các doanh nghiệp viễn thông thực hiện kế hoạch; giải quyết các khó khăn phát sinh nếu có.

3. Trung tâm Thông tin triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền cho đợt vận động theo nhiệm vụ được giao từ ngày 15/10/2016.

Đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch; báo cáo kết quả hoàn thành mở Cổng 1400 cho Bộ Thông tin và Truyền thông trong ngày 14/10/2016.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Các doanh nghiệp viễn thông;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng