TỔNG CỤC HẢI QUAN HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1321/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu KV

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.

Tiếp theo công văn số 1074/GSQL-TH ngày 08/8/2016 liên quan đến vướng mắc C/O mẫu KV số tham chiếu 010-16-04173 do Hàn Quốc cấp ngày 04/5/2016, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Qua kiểm tra hồ sơ, chứng từ bổ sung gửi kèm công văn số 1953/HQĐNa-GSQL ngày 09/9/2016 của Cục Hải quan Đồng Nai thấy rằng:

- H UYNDAI OIL SINGAPORE PTE., LTD (Singapore) là đơn vị trực thuộc HUYNDAI OILBANK CO., LTD (Korea);

- Hóa đơn giữa HUYNDAI OILBANK CO., LTD (Korea) và HUYNDAI OIL SINGAPORE PTE., LTD (Singapore) ghi rõ người hưởng lợi là HUYNDAI OILBANK CO., LTD (Korea);

- Đây là trường hợp mua bán ba bên, giữa 02 công ty Hàn Quốc và 01 công ty Việt Nam, thông tin hóa đơn tại ô số 10 của C/O là hóa đơn do DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION (Korea) phát hành/không phải trường hợp “hóa đơn do nước không phải nước thành viên phát hành” theo quy định tại Điều 7 Phụ lục IV Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương. Theo đó, việc không thể hiện dòng chữ “NON-PARTY INVOICING” và các thông tin liên quan tại ô số 13 của C/O là phù hợp với quy định.

Do đó, đề xuất chấp nhận C/O mẫu KV số tham chiếu 010-16-04173 nêu trên nếu không có nghi ngờ nào khác về tính hợp lệ của C/O.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 


- Như trên;

KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn