ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2439/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN CẤP TỈNH XÂY DỰNG DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của ối hợp liên ngành thuộc

Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 05/6/2012 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ ỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Dự án cấp tỉnh xây dựng cơ

1. Trưởng ban: Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực

2. Phó Trưởng ban: Ông Phan Văn Thông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Các thành viên:

a) Ông Đặng Ngọc Trân, Phó Chánh Văn phòng ỉnh;

b) Ông Hồ Đắc Trường, Phó Giám đốc

c) Ông Nguyễn Quang Cường, Phó Giám đốc

d) Ông Trần Bá Mẫn, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

đ) Ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Giám đốc

e) Ông Châu

g) Ông Nguyễn Văn Cho, Phó Chủ tịch

h) Ông Trương Duy Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền;

i) Bà Nguyễn Thị Thu Hủ tịch UBND thị xã Hương Trà;

k) Ông Trần Quốc Phụng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông;

l) Ông Nguyễn Quốc C

m) Ông Hồ Viết Nhuận, Phó Chủ tịch ú Vang;

n) Ông Phan Công Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc;

o) Ông Nguyễn Đắc Tập, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp dân tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư triển khai thực hiện Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo kế hoạch đã được phê duyệt; đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và chất lượng dự án, cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo việc phối hợp đồng bộ giữa các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị, ển khai thực hiện Dự án;

2. Chỉ đạo quản lý hạ tầng kỹ thuật công ngdữ liệu đồng bộ đến cấp huyện, cấp xã; quản lý hệ thống phần mềm ứng dụng;

3. Theo dõi, kiểm tra và đề xuất kịp thời việc bổ sung, điều chỉnh các chính sách liên quan đến việc thực hiện Dự án.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo:

1. Ban chỉ đạo hoạt động theo Quy chế do Trưởng ban ban hành.

2. Trưởng ban, Phó Trưởng ban, các thành viên Ban chỉ đạo và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng ban phân công.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, được sử dụng cán bộ, chuyên viên của mình và của các cơ quan có thành viên tham gia Ban chỉ đạo để giải quyết công việc liên quan đến quá trình

4. Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực sử dụng con dấu

5. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện theo chế độ chính sách hiện hành

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Điều 2 Quyết định này.

Điều 5. Chánh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


- Như điều 5;nh;Các PCVP CV: TH;ĐC, KNNV.

CHỦ TỊCHNguyễn Văn Cao