TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1354/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 1379/HQHT-NV ngày 5/10/2016 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc vướng mắc các C/O mẫu E và mẫu KV, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với C/O mẫu E nêu tại công văn dẫn trên, Tổng cục Hải quan sẽ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu E xác minh và sẽ thông báo khi có kết quả.

2. Đối với vướng mắc C/O mẫu KV:

Qua tra cứu trên cổng thông tin điện tử, Tổng cục Hải quan thấy rằng: có dữ liệu của C/O KV số tham chiếu 014-16-0134961 cấp ngày 26/2/2016 trên cổng thông tin điện tử của cơ quan cấp C/O (Website: http://cert.korcham.net), đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh chấp nhận C/O mẫu KV trên, nếu không có nghi ngờ nào khác về tính hợp lệ của C/O.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 


- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn