BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3760/BTTTT-KHTC
V/v phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đng êu về Công ngông tin giai đoạn 2016-2020.

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các thành viên Hội đng;

 

Căn cứ Nghị quyết s73/NQ-CP ngày 26/8/2016ính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-BTTTT ngày 18/10/2016 của Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo - 2020 (sau đây viết tắt là Hội đồng),

Chủ tịch Hội đồng phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng và các thành viên Tổ giúp việc như sau:

I. Đối với các thành viên Hội đồng:

1. Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng, Chủ tịch Hội đồng: Có trách nhiệm điều hành chung và ký các văn bản, kết qu thẩm định sau khi được Hội đồng thông qua.

2. Ông Nguyễn Ngọc Hi, Phó Vụ trưởng Vụ y viên thường trc Hội đồng: Có trách nhiệm thm định các nội dung liên quan đến quy trình, thủ tục đầu tư, tài chính, phương án phân bổ nguồn vốn cho các dự án thành phần, tổng hợp và tổ chức hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình và thay mặt Chủ tịch điều hành Hội đồng khi Ch tịch vắng mặt.

3. Ông Đào Đình Khả, Vụ trưởng Vụ Công ngy viên Hội đồng: Có trách nhiệm thẩm định các nội dung liên quan đến mục tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực Công nghiệp CNTT (tr các dự án do Vụ CNTT lập).

4. Ông Đinh Quang Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, y viên Hội đồng: Có trách nhiệm thẩm đnh các nội dung liên quan đến yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong thực hiện Chương trình.

5. Ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưng Cục An toàn thông tin, y viên Hội đồng: Có trách nhiệm thm định các nội dung liên quan đến mục tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực an toàn thông tin (trừ các dự án do Cục ATTT lập).

6. Ông Nguyn Thành Phúc, Cục trưng Cục Tin học hóa, y viên Hội đồng: Có trách nhiệm thẩm định các nội dung liên quan đến mục tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực ƯDCNTT (tr các dự án do Cục THH lập).

7. Ông Hồ Sỹ Lợi, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, y viên Hội đồng: Có trách nhiệm thm định các nội dung về phương án công nghệ, kỹ thuật, thiết bị của dự án do các đơn vị thuộc Bộ lập (trừ các dự án do TTTT lập).

8. Ông Nguyn Hoàng, Chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính, y viên, thư ký Hội đng: Có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến

II.

1. Ông Nguyn Ngọc Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổ trưng: Có trách nhiệm tổ chức và ký các văn bản của Tổ để báo cáo Hội đồng.

2. Ông Nguyễn Hoàng, Chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thành viên, thư ký có trách nhiệm:

- Tham mưu cho Hội đồng các nội dung liên quan đến quy trình, thủ tục đu tư, tài chính, phương án phân bổ nguồn vốn cho các dự án thành phần, tổng hợp và tổ chức hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình;

- Giúp Tổ trưởng thực hiện các nhiệm vụ được phân công đ báo cáo Hội đng.

- Tng hợp các ý kiến của các thành viên Tổ giúp việc và hoàn thiện Biên bản của Tổ (nếu có) để báo cáo Hội đng.

3. Ông Nguyễn Huy Hùng, Chuyên viên Vụ ính, Thành viên có trách nhiệm:

- Tham mưu cho Hội đng các nội dung liên quan đến quy ính, phương án phân bổ nguồn vốn cho các dự án thành phần, tổng hợp và tổ chức hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình:

- Giúp Tổ trưởng thực hiện các nhiệm vụ được phân công để báo cáo Hội đồng.

4. Ông Đ Hoàng Điệp, Chuyên viên Vụ Công ng

- Tham mưu cho Hội đồng các nội dung liên quan đến mục tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vc Công nghiệp CNTT (trừ các dự án do Vụ CNTT lập);

- Giúp Tổ trưởng thực hiện các nhiệm vụ được phân công để báo cáo Hội đồng.

5. Ông Lê Duy Tiến, Chuyên viên Vụ Khoa học và Công nghệ, Thành viên có trách nhiệm:

- Tham mưu cho Hội đồng các nội dung liên quan đến yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong thực hiện Chương trình;

- Giúp Tổ trưng thực hiện các nhiệm vụ được phân công để báo cáo Hội đồng.

6. Ông Trần Đăng Khoa, Phó Trưởng phòng

- Tham mưu cho Hội đồng các nội dung liên quan đến mục tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực an toàn thông tin (trừ các dự án do Cục ATTT lập);

- Giúp T trưởng thực hiện các nhiệm vụ được phân công để báo cáo Hội đồng.

7. Ông Lê Anh Tuấn, Phó Trưng phòng Đầu tư - Tài chính, Cục Tin học hóa, Thành viên có trách nhiệm:

- Tham mưu cho Hội đồng các nội dung liên quan đến mục tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực ƯDCNTT (trừ các dự án do Cục THH lập);

- Giúp T trưng thực hiện các nhiệm vụ được phân công để báo cáo Hội đồng.

8. Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT, Cục Tin học hóa, Thành viên có trách nhiệm:

- Tham mưu cho Hội đồng các nội dung liên quan đến mục tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vc ƯDCNTT (trừ các dự án do Cục THH lập);

- Giúp T trưởng thực hiện các nhiệm vụ được phân công để báo cáo Hội đồng.

9. Ông Nguyễn Quang Hi, Chuyên viên Trung tâm Thông tin, Thành viên có trách nhiệm:

- Tham mưu cho Hội đồng các nội dung về phương án công nghệ, k thuật, thiết bị của dự án do các đơn vị thuộc Bộ lập (tr các dự án do TTTT lập);

- Giúp Tổ trưởng thực hiện các nhiệm vụ được phân công để báo cáo Hội đồng.

Các thành viên Hội đồng và các thành viên Tổ giúp việc chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao nêu trên và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao đảm bảo chất lượng, tiến độ, có hiệu quả, đạt được các mục tiêu đã đặt ra và đúng theo các quy định hiện hành./.

 


- Như trên:
- Bộ trởng (để b/c);ác Vụ: CNTT, KHCN;, ATTT; TTTT;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng
Chủ tịch Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu về Công ngông tin giai đoạn 2016-2020