BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3133/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2016/NĐ-CP NGÀY 01/7/2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường”.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch lấy từ ngân sách nhà nước hàng năm cấp cho Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:- Như Điều 4;

KT. BỘ TRƯỞNG

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2016/NĐ-CP NGÀY 01/7/2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG

TT

Nội dung công việc

Thời hạn

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Dự kiến sản phẩm và kết quả đạt được

1

Công bố thủ tục hành chính và xây dựng văn bản hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ

 

1.1

Dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ KH&CN

10/2016

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Vụ Pháp chế - Bộ KH&CN

Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ KH&CN

1.2

Văn bản hướng dẫn triển khai Nghị định số 105/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

11/2016

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Vụ Pháp chế - Bộ KH&CN

Công văn hướng dẫn của Bộ KH&CN

1.3

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

Quý IV/2017

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Vụ Pháp chế - Bộ KH&CN

Thông tư của Bộ KH&CN

2

Tuyên truyền, phổ biến

 

2.1

- Viết bài giới thiệu về Nghị định số 105/2016/NĐ-CP đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, tạp chí, website).

- Trả lời phỏng vấn theo đề nghị của các cơ quan thông tin truyền thông

- Tuyên truyền, phổ biến trên truyền hình về Nghị định số 105/2016/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

Quý IV/2016 và những năm tiếp theo

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Văn phòng - Bộ KH&CN

- Vụ Pháp chế - Bộ KH&CN

- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KHCN

- Trung tâm tin học

- Các báo, tạp chí của Bộ KH&CN và Tổng cục TĐC

Bài viết, bài phỏng vấn, chương trình truyền hình

2.2

Tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền về các nội dung quy định tại Nghị định số 105/2016/NĐ-CP cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Hàng năm

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Vụ Pháp chế - Bộ KH&CN

- Văn phòng - Bộ KH&CN

- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KHCN

Bài viết, bài phỏng vấn, chương trình truyền hình

3

Triển khai thực hiện

 

3.1

Hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc cho các tổ chức, cá nhân và các đối tượng có liên quan (thường xuyên khi có yêu cầu)

Quý IV/2016 và các năm tiếp theo

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Vụ Pháp chế - Bộ KH&CN

 

3.2

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra, thanh tra về điều kiện hoạt động của các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường theo quy định tại Nghị định số 105/2016/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan

Hàng năm

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Thanh tra - Bộ KH&CN

Vụ Pháp chế - Bộ KH&CN

Báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra