ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 24/CĐ-UBND

Gia Lai, ngày 02 tháng 11 năm 2016

 

CÔNG ĐIỆN KHẨN

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH VIỆC VẬN HÀNH XẢ LŨ CÁC HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN, THỦY LỢI VÀ TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG LŨ LỤT CHO VÙNG HẠ DU ĐẬP THỦY ĐIỆN, THỦY LỢI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN:

- Thường trực BCH phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Giám đốc Sở Công Thương;

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Các Đơn vị quản lí và Khai thác hồ chứa thủy điện, thtrên địa bàn tỉnh.

Ngày 01/11/2016, Công ty Thg: 200 mờ ngày 02/11/2016 nhưng không thông tin cho Chủ tịch UBND tỉnh-Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh để chỉ đạo triển khai công tác ứng phó lũ lụt do xả lũ hồ chứa. Việc xả lũ đột ngột nói trên rất dễ sẽ xảy ra thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân ở vùng hạ du đập nếu không triển khai kịp thời các biện pháp phòng tránh, ứng phó. ỉnh ngay việc xã lũ nói trên.

Theo Thông báo số 05/TB-PCTT ngày 02/11/2016 của Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak (lúc 14 giờ ngày 02/11/2016), trong 6 đến 12 giờ tới lưu lượng xã lũ của hồ về hạ du sông Ba sẽ lên mức 1.000mộn (đến tháng 12/2016) và diễn biến bất thường. Để chấn chỉnh công tác vận hành xả lũ hồ chứa th

1. Các

- Nghiêm túc chấp hành việc vận hành xả lũ hồ chứa thgày 07/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của ỉnh).

- Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo việc vận hành xả lũ hồ chứa thống thiên tai và TKCN tỉnh, các cơ quan liên quan theo đúng quy định tại các Quyết định nói trên của Thủ tướng Chính phủ và g nhiều hình thức (bằng fax, chuyển bản tin bằng liên lạc, chuyển bản tin bằng mạng vi tính, thông tin trực tiếp qua điện thoại).

- Nghiêm túc triển khai thực hiện phương án bảo vệ đập, phòng chống lụt, bão bảo đảm an toàn đập trong mùa lũ, phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập thủy điện, thủy lợi theo các phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ động xả nước hồ chứa thg hạ du đập thủy điện, th

- Mọi chậm trễ trong việc thông tin, cáo việc vận hành xả lũ, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành lệnh vận hành xả lũ hồ chứa và việc tự ý xã lũ gây hậu quả nghiêm trọng cho vùng hạ du đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch

2. Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh (S Nông nghiệp và PTNT):

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các chủ đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh nghiêm túc chấp hành việc xả lũ hồ chứa theo đúng quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa.

- Chủ trì, phối hợp với các sở ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất g quy định của pháp luật.

- Kiểm tra, đề xuất xử lý hành chính đối với các hành vi vi phạm của chủ đập thủy lợi trong việc vận hành xả lũ hồ chứa theo đúng quy định.

- Nhắc các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh theo dõi, phụ trách các thị xã An Khê, huyện Kông Chro, Kbang, Đak Pơ đi cơ sở kiểm tra, đôn đốc triển khai công tác ứng phó lũ lụt do xả lũ hồ chứa, báo cáo gấp cho Sở Nông nghiệp và PTNT để

- Định kỳ vào lúc 15 giờ hàng ngày trong thời gian các hồ chứa thg chống lũ lụt cho vùng hạ du đập về

- Chủ động g, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo các chỉ thị, kế hoạch, phương án của UBND tỉnh đã ban hành.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Trên cơ sở thông báo các chủ đập thủy điện, thủy lợi về xả lũ hồ chứa thg nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 trên địa bàn theo các chỉ thị, kế hoạch, phương án của UBND tỉnh đã ban hành.

Nhận được Công điện này, yêu cầu Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên Môi trường, hiện./.

 


- Như trên;
- Thường trực Tnh ủy (b/c);nh (b/c);nh;nh, Báo Gia Lai (đưa tin);, các Phó CVP UBND tnh;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH Vũ Ngọc Thành