BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2490/BXD-KTXD
Về việc bù giá nhân công của hợp đồng thi công Tòa nhà chính Trung tâm HLĐT – Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 500/TCTHK-BQLDATTHL ngày 05/10/2016 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP về việc Hướng dẫn bù giá nhân công của hợp đồng thi công Tòa nhà chính Trung tâm HLĐT - Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu.

Hợp đồng số 272/2011/HĐ/TCTHK/HANDICO-ACC ngày 15/8/2011 ký giữa Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Liên Danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) và Công ty TNHH một thành viên Xây dựng công trình Hàng không (ACC) là hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng này chịu sự điều tiết của Nghị định số 48/2010/NĐ-CPngày 07/5/2010 của Chính phủ Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Căn cứ Khoản1, Điểm c, Khoản 2, Điều 36 và hợp đồng nêu trên, việc bù giá nhân công khi nhà nước thay đổi chính sách tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng theo thỏa thuận của hợp đồng như nêu tại văn bản số 500/TCTHK-BQLDATTHL ngày 05/10/2016 là phù hợp với quy định.

Việc điều chỉnh đơn giá nhân công được thực hiện theo từng thời kỳ, tương ứng với khối lượng thực hiện trong thời gian có hiệu lực của các văn bản pháp luật của nhà nước có liên quan đến điều chỉnh tiền lương.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD,D04.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh