BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2474/BXD-QLN
V/v chuẩn bị số liệu cho Hội nghị trực tuyến về chính sách nhà ở cho công nhân

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để chuẩn bị cho Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đánh giá tình hình triển khai các chính sách nhà ở xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7214/VPCP-KTN ngày 30/8/2016 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng, Ban Quản lý khu công nghiệp và các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương báo cáo một số nội dung như sau:

1. Số lượng công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có nhu cầu về nhà ở trên địa bàn (hiện nay và dự báo đến năm 2020).

2. Số lượng dự án nhà ở công nhân do Ban quản lý khu công nghiệp hoặc doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp thực hiện đã hoàn thành (số dự án, số căn hộ, số m2 nhà ở, số công nhân đã được mua, thuê, thuê mua nhà ở tại các dự án này); số lượng dự án đang triển khai (số dự án, số căn hộ, số m2 nhà ở, thời điểm dự kiến hoàn thành, số công nhân sẽ được đáp ứng về nhà ở trong các dự án này).

3. Số lượng dự án nhà ở công nhân do doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp thực hiện đã hoàn thành (số dự án, số căn hộ, số m2 nhà ở, số công nhân đã được mua, thuê, thuê mua nhà ở tại các dự án này); số lượng dự án đang triển khai (số dự án, số căn hộ, số m2 nhà ở, thời điểm dự kiến hoàn thành, số công nhân sẽ được đáp ứng về nhà ở trong các dự án này).

4. Số lượng dự án nhà ở công nhân do doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thực hiện đã hoàn thành (số dự án, số căn hộ, số m2 nhà ở, số công nhân đã được mua, thuê, thuê mua nhà ở tại các dự án này); số lượng dự án đang triển khai (số dự án, số căn hộ, số m2 nhà ở, thời điểm dự kiến hoàn thành, số công nhân sẽ được đáp ứng về nhà ở trong các dự án này).

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sớm triển khai thực hiện và báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/11/2016 (theo địa chỉ email: nguyenthanhtrung0211@gmail.com), để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Phạm Hồng Hà (để báo cáo);
- Sở XD các tỉnh, TP trực thuộc TW (để chuẩn bị);
- Ban Quản lý KCN các địa phương (để chuẩn bị);
- Lưu: VT, Cục QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Đức Duy