BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/BXD-HĐXD
V/v cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1137/SXD-QLKT ngày 30/8/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình về xây dựng các thủ tục hành chính cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng thì việc sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề theo Thông tư số 17/2016/TT-BXDngày 30/6/2016 được thực hiện từ ngày 01/12/2016. Cá nhân có chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng từ sau ngày 01/3/2016 được tiếp tục hành nghề đến hết ngày 31/12/2016 theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 24/2016/TT-BXD .

Ngày 07/9/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 894/QĐ-BXD về việc tổ chức thí điểm sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Theo đó, trong thời gian từ 01/9/2016 đến 31/10/2016, việc sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được thực hiện thí điểm trên toàn quốc trên cơ sở bộ câu hỏi trắc nghiệm và phần mềm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ http://xaydung.gov.vn. Trong thời gian thực hiện thí điểm, Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề tham khảo bộ câu hỏi trắc nghiệm và phần mềm sát hạch được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng thực hiện thí điểm. Đồng thời tổ chức tiếp nhận, tổ chức thí điểm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề.

2. Việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức thực hiện từ ngày 01/9/2016 theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BXD trong đó việc xác định hạng của chứng chỉ hành nghề đối với các cá nhân thuộc tổ chức đã được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định tại Thông tư số 24/2016/TT-BXD.

3. Theo quy định của pháp lệnh về Phí và Lệ phí thì mức thu lệ phí được ấn định trước đối với từng công việc, không dùng để bù đắp chi phí đồng thời nghiêm cấm tổ chức thu lệ phí trái với quy định của pháp luật. Trong thời gian Bộ Tài chính chưa ban hành quy định hướng dẫn về thu và sử dụng phí, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực thì chưa thực hiện thu lệ phí đối với thủ tục này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, HĐXD(DMH).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Bùi Trung Dung