BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 12881/BGTVT-TCCB
Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Hội Vận tải ô tô Việt Nam;
- Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Các Vụ: Pháp chế, Vận tải, KHCN, QLDN; Thanh tra Bộ.

 

Thực hiện Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chủ trì soạn thảo, trình Bộ Giao thông vận tải dự thảo Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Để tiến hành xây dựng, hoàn thiện Thông tư, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Quý cơ quan có ý kiến tham gia góp ý về nội dung dự thảo Thông tư nêu trên (Văn bản xin ý kiến và file dự thảo Thông tư được đăng trên Website của Bộ Giao thông vận tải http://www.mt.gov.vn, Mục “Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật”).

Văn bản tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị xin gửi về Bộ Giao thông vận tải èm theo file mềm về địa chỉ thư điện tử todaotao@mt.gov.vn)

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:- Như kính gửi;
- Tổng cục ĐBVN;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ