BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 10704/BCT-QLCT
V/vhướng dẫn áp dụng Quyết định số 2968/QĐ-BCT (vụ SG04)

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Ngày 28 tháng 10 năm 2016, Bộ Công Thương đã nhận được công văn số 10228/TCHQ-TXNK của Tng cục Hải quan về việc đề nghị hướng dẫn áp dụng quyếtđịnh số 2968/QĐ-BCT (áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối vớiphôi và thép dài nhập khu vào Việt Nam). Liên quan đến vn đng dn chi tiết sản phẩm được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ tròn trơn, đường kính danh nghĩa lớn hơn 14mm", Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về thép thanh tròn trơn do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố ( TCVN 1651-1:2008 ): tiêu chuẩn về thép thanh tròn trơn được áp dụng cho các sản phẩm ở dạng thẳng, dạng cuộn và các sản phẩm được nắn thẳng.

Vì vậy, đối với khoản 3 Điểm 2 Thông báo về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức ban hành kèm theo Quyết định số 2968/QĐ-BCT các sản phẩm được loại trừ, trong đó bao gồm: “Thép thanh tròntrơn, đường kính danh nghĩa lớn hơn 14mm” được hiểu là thép tròn trơn bao gồm cả dạng thẳng và dạng cuộn, với điều kiện thỏa mãn các quy định tại TCVN 1651-1:2008 .

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:- Như trên;
- Bộ trưng;
- Các Thứ trưởng;
- Các Cục/Vụ: XNK, CNNg, KHCN, PC;
-
Các Cục Hải quan địa phương;
- Website Bộ Công Thương;
- Website Cục QLCT;
- Lưu: VT, QLCT(02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh