BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 13394/BGTVT-VT
V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;
- Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam;
- Tổng công ty Trực thăng Việt Nam;
- Các Công ty CPHK: Jetstar Pacific, Vietjet, Hải Âu, Lưỡng dụng Ngôi sao Việt.

 

Bộ Giao thông vận tải nhận được Tờ trình số4543/CHK-QLHĐB ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Cục Hàng không Việt Nam về dự thảo Thông tư quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay.

Đ có cơ sở tham mưu cho Lãnh đạo Bộ, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến đối với nội dung dự thảo Thông tư nêu trên ăn). Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Vận tải, số Fax: 0439.427.331, file mềm theo địa chỉ: vuvantai@mt.gov.vn)

Trân trọng cám ơn./.

 


- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Nhật (để b/c);
- Cục HKVN;
- Lưu VT, Vtải (B3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ
TRƯỞNG VỤ VẬN TẢI
Trần Bảo Ngọc

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Đ/c Hồng Ngọc Bích - Chuyên viên Vụ Vận tải, SĐT 0962051088.