BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /2016/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

DỰ THẢO

 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 125/2015/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Vận tải Bộ Giao thông vận tải,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này các quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay hàng không dân dụng, bao gồm:

-   Quy định chung;

-   Trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân liên quan trong lĩnh vực quản lý và bảo đảm hoạt động bay;

-   Quy định hướng dẫn về cấp phép bay cho các chuyến bay thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam;

-   Quy định về không lưu hàng không dân dụng;

-   Quy định về thông báo tin tức hàng không;

-   Quy định về thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng;

-   Quy định về khí tượng hàng không dân dụng;

-   Quy định về tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng;

-   Quy định về quản lý luồng không lưu;

-   Phương thức bay hàng không dân dụng;

-   Quy định về sơ đồ, bản đồ hàng không;

-   Quy định về dẫn đường theo tính năng;

-   Quy định hướng dẫn sử dụng đơn vị đo lường trong hoạt động bay;

-   Phương thức liên lạc không - địa hàng không dân dụng;

-   Yêu cầu về hệ thống quản lý không lưu và an ninh trong lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay;

-   Quy định về an toàn hoạt động bay;

-   Quy định về kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát và phương thức bay hàng không dân dụng;

-   Quy định hướng dẫn về hoạt động bay trong khu vực bay phục vụ hoạt động hàng không chung;

-   Quy định hướng dẫn về điều độ, khai thác bay và lập kế hoạch bay, lựa chọn sân bay dự bị cho hoạt động bay dân dụng;

-   Quy định về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay.

Điều 2. Thông tư này có hiệu kể từ ngày 01 tháng 01năm 2017 và bãi bỏ:

1. Quyết định số 14/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng.

2. Quyết định số 21/2007/QĐ-GTVT ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế thông báo tin tức hàng không dân dụng.

3. Quyết định số 26/2007/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng.

4. Quyết định số 32/2007/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế không lưu hàng không dân dụng.

5. Thông tư số 19/2009/TT-BGTVT ngày 08 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về khí tượng hàng không dân dụng.

6. Thông tư số 22/2011/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay;

7. Thông tư số 53/2011/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về an toàn hoạt động bay;

8. Thông tư số 28/2009/TT-BGTVT ngày 10 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phương thức bay hàng không dân dụng;

9. Thông tư số 62/2011/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định việc cấp phép bay cho các chuyến bay thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam;

10. Thông tư số 51/2012/TT-BGTVT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về sơ đồ, bản đồ hàng không;

11. Thông tư số 03/2014/TT-BGTVT ngày 10 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống, thiết bị dẫn đường, giám sát và bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị trong lĩnh vực hàng không dân dụng;

12. Thông tư số 44/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phương thức liên lạc không – địa hàng không dân dụng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:- Như Điều 3;- Lưu VT, VT(03).

BỘ TRƯỞNG

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN