BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4384/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu

Căn cứ Quyết định số 2840/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được;

Căn cứ Công văn số 5790/BCT-KH ngày 03 tháng 7 năm 2012 của Bộ Công Thương về việc Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được;

Căn cứ đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Công văn số 5693/DKVN-KHCN ngày 16 tháng 9 năm 2016 về việc bổ sung sản phẩm anot hy sinh nhôm vào danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Danh mục này làm căn cứ để các Bộ, ngành,

Điều 3. Trong quá trình thực hiện, các Bộ, ngành,

Điều 4. thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);nh, thành phố trực thuộc TW;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGCao Quốc Hưng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC CỦA VIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo 4384/QĐ-BCT ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Mã số hải quan HS

Tên mặt hàng

Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật

Tỷ lệ phần trăm giá trị sản xuất trong nước (%)

Nhóm

Phân nhóm

 

 

 

 

Anot hy sinh nhôm chống ăn mòn - Dạng tấm, trụ thẳng

- Dung lượng điện hóa: 2640 - 2660 A.h/kg.

- Tuổi thọ thiết kế >10 năm.

- Chất lượng bề mặt, độ đồng nhất đạt tiêu chuẩn ISO 15589-2-2012.

54%

 

 

 

 

 

 

 

(*). Mã HS: căn cứ theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.