ỦY BAN QUỐC GIA VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 354/QĐ-ƯDCNTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY THẾ THÀNH VIÊN ỦY BAN QUỐC GIA VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định số 1075/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Ủy viên Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin thay ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Công Thương, các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:- Như Điều 3;UBQG về ƯDCNTT;Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, TCCV;ăn thư, ƯDCNT (3b).

CHỦ TỊCHPHÓ
THỦ TƯỚNG