BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/BXD-HĐXD
V/v cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 3155/SXD-QLXD ngày 19/10/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về vướng mắc trong việc thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân và tổ chức hoạt động xây dựng tại địa phương. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Ngày 18/10/2016, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 75/BXD-HĐXD trả lời Văn bản số 2830/SXD-QLXD của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Do đó, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận nghiên cứu kỹ các quy định hiện hành để tổ chức công tác quản lý, cấp chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định.

Việc gia hạn tiếp tục hành nghề đến hết ngày 31/12/2016 chỉ áp dụng đối với cá nhân có chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng từ sau ngày 01/3/2016. Trường hợp cá nhân có chứng chỉ hành nghề hết hạn từ thời điểm Luật Xây dựng năm 2014 có hiệu lực đến trước ngày 01/3/2016 thì không thuộc đối tượng được gia hạn tiếp tục sử dụng.

2. Việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức thực hiện từ ngày 01/9/2016 theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BXD trong đó việc xác định hạng của chứng chỉ hành nghề đối với các cá nhân thuộc tổ chức đã được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 24/2016/TT-BXD Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày cấp chứng chỉ năng lực, cơ quan cấp chứng chỉ và Bộ Xây dựng có trách nhiệm đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức lên trang thông tin điện tử do mình quản lý.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, HĐXD(DMH).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Dưỡng