BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2549/BXD-PTĐT
V/v cho ý kiến hướng dẫn việc rà soát, bổ sung công tác phân loại đô thị đối với khu vực thành lập thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 2466/UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc đề nghị hướng dẫn việc rà soát, bổ sung công tác phân loại đô thị đối với khu vực thành lập thị xã Mỹ Hào. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thị trấn Bần Yên Nhân mở rộng gồm 06/13 đơn vị hành chính của huyện Mỹ Hào đã đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV theo Quyết định số 1588/QĐ-BXDngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Căn cứ nội dung Công văn số 2466/UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên, khu vực dự kiến thành lập thị xã Mỹ Hào có ranh giới bao gồm toàn bộ huyện Mỹ Hào.

Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát, đánh giá chất lượng khu vực dự kiến thành lập thị xã Mỹ Hào trình Bộ Xây dựng xem xét quyết định công nhận phân loại đô thị theo quy định tại khoản 3, Điều 14 Nghị quyết số 1210/2016/NQUBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn việc rà soát, bổ sung công tác phân loại đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập thị xã Mỹ Hào, đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên (để t/h);
- Lưu VT, Cục PTĐT (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGPhan Thị Mỹ Linh