BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2533/BXD-QLN
V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 10/8/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015. Theo kế hoạch, năm 2016 sẽ thực hiện hỗ trợ nhà ở cho khoảng 26.838 hộ nghèo (10% tổng số hộ nghèo đã đăng ký vay vốn làm nhà ở) tương đương với số tiền 764.050 triệu đồng.

Ngày 11/8/2016, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam có công văn số 2984/NHCS-KHNVvề việc phân bổ nguồn vốn và giao chỉ tiêu cho vay theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, do dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách trung ương đã phân bổ hết nên Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã sử dụng nguồn thu hồi nợ đến hạn từ chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số167/2008/QĐ-TTgđể giao chỉ tiêu cho 57 chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng số vốn đã giao chỉ tiêu là 394.725 triệu đồng tương đương 51,6% số tiền hỗ trợ dự kiến năm 2016.

Để đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích, đảm bảo tiến độ và đạt hiệu quả cao, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo chính quyền các cấp chuẩn bị các nguồn lực, phối hợp với các cơ quan liên quan lập kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo.

Lập kế hoạch vốn, tiến độ thực hiện chính sách gửi về các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Xác định, lập và công khai danh sách các hộ gia đình theo thứ tự ưu tiên hỗ trợ quy định tại Điều 4, Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Bố trí đầy đủ chi phí quản lý, triển khai thực hiện chính sách theo quy định tại Điều 6, Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

4. Yêu cầu chính quyền các cấp định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện, kết quả giải ngân trong quá trình thực hiện; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, đảm bảo các hộ nghèo phải có nhà ở an toàn sau khi được hỗ trợ.

5. Để phát huy mọi nguồn lực và giảm giá thành xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động người dân, các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp tại địa phương tiếp tục tham gia, ủng hộ bằng nhiều hình thức để xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo như: nhân rộng mô hình chính quyền các xã bảo lãnh để các doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh vật liệu xây dựng cấp cho người dân làm nhà trước, sau khi người dân nhận tiền hỗ trợ hoặc tiền vay ngân hàng thì hoàn trả cho người bán; hay nghiên cứu, phát động Chương trình “Bán hàng không lợi nhuận cho các hộ nghèo xây dựng nhà ở”…

Trên đây là một số nội dung để triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Phạm Hồng Hà(để b/c);
- Lưu: VT, Cục QLN(3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Đức Duy