BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật.

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 10756/SXD-QLXD ngày 01/11/2016 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật dự án khu du lịch biển của Công ty TNHH DAP-DAP1-DAP2 (sau đây gọi tắt là Dự án). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 8343/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 và điều chỉnh tại Quyết định số 5579/QĐ-UBND ngày 03/8/2016.

Phần quy hoạch hạ tầng kỹ thuật tỷ lệ 1/500 của Dự án đã được Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 417/QĐ-SXD ngày 22/8/2016; Thẩm định thiết kế cơ sở tại văn bản số 9243/SXD-QLHT ngày 27/9/2016; Thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tại văn bản số 10100/SXD-QLHT ngày 19/10/2016. Như vậy, phần hạ tầng kỹ thuật của Dự án được coi là một công trình độc lập nên đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.

Do đó, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng có thể giải quyết cấp giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật của Dự án theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Công ty TNHH DAP-DAP1-DAP2;
- Lưu: VT, Cục QLHĐXD (NLĐ - 05).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Bùi Trung Dung