BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/BXD-GĐ
V/v phân cấp kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Thanh Hóa

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 6005/SXD-QLCL ngày 20/10/2016 của Quý Sở về việc đề nghị hướng dẫn phân cấp kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 54 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cho các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Vì vậy, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với một số công trình cấp III, IV thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng Thanh Hóa nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, GĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Phạm Minh Hà