BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2528/BXD-KTXD
V/v thẩm quyền công bố giá vật liệu xây dựng cung cấp cho dự án đầu tư theo Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Giao thông Vận tải - tỉnh Phú Yên

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1017/SGTVT-KTCL ngày 04/10/2016 của Sở Giao thông Vận tải - tỉnh Phú Yên về việc đề nghị hướng dẫn và xác định thẩm quyền công bố giá vật liệu xây dựng tại nơi sản xuất cung cấp cho dự án đầu tư theo Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 164 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 thì Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn theo phân cấp của Chính phủ; ban hành văn bản theo thẩm quyền; chỉ đạo tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng, kế hoạch đầu tư xây dựng; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng. Vì vậy, việc công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Theo nội dung Văn bản số 1017/SGTVT-KTCL ngày 04/10/2016, dự án Nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, thực hiện theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao, hợp đồng được ký kết giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên với nhà đầu tư (Liên danh Công ty TNHH ĐTXD &TM Phương Anh, Công ty CP Xây dựng Vương Quốc Anh, Công ty TNHH XD&TM Thái Sơn). Trong quá trình triển khai dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho phép nhà đầu tư khai thác các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu thông thường (vật liệu cát, đá các loại) phục vụ dự án Nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai. Căn cứ vào Khoản 5, Điều 3 Nghị định số 15/2015/NĐ-CPngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (sau đây gọi tắt là hợp đồng BT) là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được thanh toán bằng quỹ đất để thực hiện Dự án khác theo các điều kiện quy định tại Khoản 3, Điều 14 và Khoản 3, Điều 43 Nghị định này. Với dự án này, UBND tỉnh Phú Yên đã ký hợp đồng chính thức với Nhà đầu tư theo quy định chuyển tiếp tại Điều 72 của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015. Theo Hợp đồng ký kết, Nhà đầu tư được thanh toán theo kế hoạch vốn từ nguồn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015, giai đoạn 2016-2020 và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Vì vậy, việc Nhà đầu tư tự tổ chức xác định và công bố giá các loại vật liệu xây dựng thông thường (vật liệu cát, đá các loại) tại thời điểm khai thác áp dụng cho dự án Nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai tham khảo làm cơ sở cho việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng là không phù hợp.

Căn cứ Điều 11, quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý, ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên thì cơ quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên trong việc quản lý giá vật liệu xây dựng, thiết bị xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên là Liên Sở: Tài chính - Xây dựng tỉnh Phú Yên.

Để giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên quản lý chi phí đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai thì Liên Sở: Tài chính - Xây dựng tỉnh Phú Yên có trách nhiệm xem xét và công bố giá các loại vật liệu xây dựng thông thường (vật liệu cát, đá các loại) tại các điểm mỏ khai thác phục vụ cho dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép, làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng là phù hợp với quy định.

Sở Giao thông Vận tải - tỉnh Phú Yên căn cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Phú Yên;
- Sở XD tỉnh Phú Yên;
- Sở Tài chính tỉnh Phú Yên;
-
Lưu: VT, Vụ KTXD, D09.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh