BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PCTT - ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 38/CĐ-TW

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

CÔNG ĐIỆN

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PCTT - VĂN PHÒNG ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN

ĐIỆN:

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi;

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quốc phòng; Công an; Giao thông Vận tải; Y tế; Công thương; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin Truyền thông;

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam;

Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, từ ngày 24/11, trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3-6m, hạ lưu từ 2-4m, đỉnh lũ trên các sông ở mức BĐ1 - BĐ2, riêng sông Kiến Giang (tỉnh Quảng Bình) có khả năng lên trên mức BĐ3; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng, ven sông các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Để chủ động đối phó với diễn biến mưa, lũ, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban quốc gia TKCN đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh/thành phố, các Bộ, ngành và các cơ quan thông tin đại chúng triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền và người dân, nhất là vùng ven sông, suối, hạ lưu các hồ chứa, vùng thấp trũng để chủ động các biện pháp phòng tránh.

2. Kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, triển khai phương án sơ tán dân đến nơi an toàn. Bố trí lực lượng kiểm soát đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại tại các ngầm, tràn, đường ngập nước, đò ngang, đò dọc.

3. Chỉ đạo kiểm tra các hồ chứa, chủ động việc xả lũ theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho đập và hạ du, nhất là đối với các hồ chứa đã đầy hoặc gần đầy nước sau 02 đợt mưa, lũ vừa qua và các hồ chứa nhỏ do địa phương quản lý; kiểm tra các công trình đang thi công, đặc biệt là các công trình trên sông, suối, đảm bảo an toàn cho công trình và người lao động.

4. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên cập nhật diễn biến mưa, lũ, thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động phòng tránh.

5. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình nhất là các công trình giao thông, hồ đập.

6. Duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có các tình huống xấu xảy ra. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN./.

 

 

Nơi nhận:- Như trên;y viên thường trực (để b/c); đạo TWPCTT (để b/c);, TTXVN;

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNGNguyễn Đức Quang