BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 11100/TCHQ-GSQL
V/v tạm nhận xe về tự bảo quản của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Liên quan đến việc tạm nhận xe ô tô về tự bảo quản của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện như sau:

1. Căn cứ văn bản của Tổng cục Hải quan về việc đồng ý cho tạm nhận về bảo quản và văn bản đề nghị cấp giấy tạm nhận của chủ hàng có nội dung: cam kết bảo quản nguyên trạng xe, ghi rõ địa điểm cụ thể, không sử dụng lưu hành xe trái phép và thực hiện đúng các quyết định sau này của cơ quan Hải quan, kể cả việc phải tái ếu có), Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi quản lý đối tượng ưu đãi, miễn trừ thực hiện cấp giấy tạm nhận ẫu giấy tạm

2. Chi cục Hải quan cửa khẩu căn cứ giấy tạm nhận và hồ sơ liên quan để giải quyết thủ tục tạm nhận xe về bảo quản.

3. Sau khi đối tượng được phép tạm nhập khẩu xe, Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi quản lý đối tượng đề nghị cấp giấy tạm nhập khẩu thực hiện cấp giấy tạm ầu người khai hải quan thực hiện khai báo sửa đổi bổ sung giấy phép trên tờ khai nhập khẩu và thực hiện thủ tục nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:- Như trên;trả lời CV số 4154/HQHN-GSQL ngày 09/11/2016);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh