BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 11220/BCT-XNK
V/v ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát òng;
- Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

 

Thực hiện Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, các Bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật cũng như Danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành để hướng dẫn thi hành Nghị định. Tuy nhiên, có một số Bộ, ngành chưa ban hành văn bản hướng dẫn hoặc có ban hành nhưng Danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý chưa được cụ thể hóa theo mã HS.

Triển khai Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020, để góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, giảm thời gian thông quan hàng hóa, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý, Bộ Công Thương đề nghị các Bộ, ngành

1. Rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Nghị định và Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP , theo hướng cải cách thủ tục hành chính, rút gọn Danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành, bảo đảm Danh mục hàng hóa kèm theo mã số HS đã được thống nhất

2. Rà soát, công bố Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải qua kiểm dịch hoặc phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan và hướng dẫn cụ thể việc kiểm dịch, kiểm tra, xác nhận chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP .

Bộ Công Thương đề nghị các Bộ, ngành tiến hành rà soát và cung cấp thông tin cho Bộ Công Thương về tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP Trường hợp chưa ban hành văn bản, Danh mục hàng hóa theo quy định, đề nghị các Bộ, ngành cho biết kế hoạch thực hiện để Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các Bộ, ngành./.

 


Nơi nhận:- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Tuấn Anh (để b/c);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng