TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 735/TANDTC-TCCB
V/v đăng ký dự thi Thẩm phán trung cấp

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-HĐTTCTP ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán về việc tổ chức thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp cho Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân tối cao thông báo như sau:

1. Đối tượng dự thi

Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, hiện chưa là Thẩm phán trung cấp, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân, không đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc khiếu nại, tố cáo theo quy định.

2. Về tiêu chuẩn, điều kiện

- Người đăng ký dự thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 2 (trừ điểm c) Điều 68 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 ; đồng thời phải còn thời gian công tác từ đủ 12 tháng trở lên (tính từ tháng 1 năm 2017).

3. Địa điểm, thời gian thi

a) Địa điểm thi: tại trụ sở Học viện Tòa án, địa chỉ số 282, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

b) Thời gian ôn tập và thi:

- Thời gian ôn tập là 4 ngày (từ ngày 19 đến ngày 22/12/2016);

- Thời gian thi: ngày 23 và 24/12/2016.

4. Hình thức và Nội dung thi

a) Hình thức: Thí sinh tham gia dự thi phải thực hiện 02 bài thi, gồm: bài thi viết và bài thi trắc nghiệm.

- Bài thi viết có thời gian làm bài 180 phút;

- Bài thi trắc nghiệm có thời gian làm bài 90 phút.

b) Nội dung thi: Học viện Tòa án sẽ có hướng dẫn ôn thi cụ thể.

(Thí sinh chủ động tìm và nghiên cứu tài liệu ôn thi gồm: Các bộ luật, luật có liên quan và các văn bản hướng dẫn áp dụng; các nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, các thông tư liên ngành hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật; các giáo trình, tài liệu về kỹ năng xét xử của Học viện Tòa án và các loại tài liệu tham khảo khác liên quan đến kỹ năng giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại,...).

5. Hồ sơ đăng ký dự thi

Hồ sơ tham dự kỳ thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp làm 01 bộ (để trong túi bìa cứng có kích thước 250 x 340 x 5 mm) theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 02/2016/TT-TANDTC ngày 03/02/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp.

Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, lập danh sách trích ngang theo mẫu kèm theo hồ sơ đăng ký dự thi gửi về Tòa án nhân dân tối cao (Vụ Tổ chức-Cán bộ) và Email: daotaotoaan@gmail.com, trước ngày 08/12/2016 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định./.

 


- Như trên;

TL. CHÁNH ÁNVỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trần Anh Tuấn

 


TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
TÒA ÁN NHÂN DÂN………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

DANH SÁCH DỰ THI NÂNG NGẠCH THẨM PHÁN TRUNG CẤP(Kèm theo Công văn số 735/TANDTC-TCCB ngày 30/11/2016 của Tòa án nhân dân tối cao)

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị công tác (cấp huyện)

Trình độ chuyên môn

Trình độ lý luận chính trị

Khóa học đào tạo nghiệp vụ xét xử

Ngày, tháng, năm làm công tác pháp luật

Ngày, tháng, năm bổ nhiệm Thẩm phán sơ cấp (lần đầu)

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG TCCB

…………, Ngày     tháng 12 năm 2016
CHÁNH ÁN