TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1711/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O mẫu KV

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
(Đ/c: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 1416/PLX-XNK và công văn số 1417/PLX-XNK ngày 21/11/2016 của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam trình bày vướng mắc liên quan đến thông tin trên ô số 11 và 13 của C/O mẫu KV do Hàn Quốc cấp, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với nội dung vướng mắc nêu tại công văn số 1416/PLX-XNK:

Trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành tại lãnh thổ một nước không phải là nước thành viên của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, việc thể hiện dòng chữ “THIRD-PARTY INVOICING” hoặc “THIRD-COUNTRY INVOICING” thay vì dòng chữ NON-PARTY INVOICING” tại ô số 13 có thể được coi là lỗi nhỏ, không ảnh hưởng đến bản chất xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Điều 6 Phụ lục IV Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015.

2. Đối với nội dung vướng mắc nêu tại công văn số 1417/PLX-XNK:

Trên cơ sở giấy ủy quyền giữa SK Trading International Co., Ltd. và SK Energy Co. Ltd. thì việc ô số 1 của C/O thể hiện thông tin của SK Trading International Co., Ltd. và ô số 11 thể hiện thông tin của SK Energy Co. Ltd. không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn