THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2449/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007; Quyết định số 1083/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn ống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại văn bản số 4329/BTP-TCCB ngày 05 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm thành viên

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch

 


- Như Điều 3;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Văn phòng Trung ương Đảng;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Văn phòng Quốc hội;- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;- Cơ quan Trung ương - VPCP: BTCNTcác PCN, Trợ lý TTg CP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, TH;- Lưu: Văn thư, KGVX (3b). PL.

KT. THỦ TƯỚNGPHÓ THỦ TƯỚNG


Vũ Đức Đam