TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 531/GSQL-GQ4V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng KUS.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 308/CV ngày 8/3/2017 của Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng KUS đề nghị bổ sung C/O mẫu E, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến vướng mắc này, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 4/10/2016 về thời điểm nộp C/O. Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định tại công văn dẫn trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


- Như trên;

KT. CỤC TRƯỞNG