TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 530/GSQL-GQ4
V/v đề nghị bổ sung C/O

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nhựa OPEC.
(Đ/c: Lô số 16, Đường 206 Khu A, Khu Công nghiệp Phố Nối A, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn không số của Công ty Cổ phần Nhựa OPEC đề nghị bổ sung C/O mẫu KV, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến vướng mắc này, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại điểm 2.2 mục 2 công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14/9/2016 về thời điểm nộp C/O. Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định tại công văn dẫn trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha