VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2531/VPCP-KTTH
V/v vận chuyển hàng hóa trung chuyển giữa các cảng biển quốc tế

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công Thương.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 1933/BTC-TCHQ ngày 14 tháng 02 năm 2017 về việc vận chuyển hàng hóa trung chuyển giữa các cảng biển quốc tế áp dụng cho cụm cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Cái Mép - Thị Vải, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 1933/BTC-TCHQ nêu trên về việc thí điểm hàng hóa trung chuyển được vận chuyển giữa các cảng biển quốc tế có khu vực trung chuyển áp dụng cho cụm cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Cái Mép - Thị Vải để xuất khẩu. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan để thực hiện, bảo đảm quản lý chặt chẽ; đồng thời khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số08/2015/NĐ-CP bảo đảm phù hợp, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, theo trình tự thủ tục rút gọn như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại Điểm b Khoản 3 Thông báo số 17/TB-VPCP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

2. Trước mắt, thủ tục áp dụng đối với hàng quá cảnh, trung chuyển thực hiện theo quy định của Nghị định số 187/2013/NĐ-CPvà Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định về cấp phép quá cảnh, trung chuyển hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu thực tế.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ liên quan biết, thực hiện./.

 


- Như trên;ý TTg, các Vụ: CN, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng