THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 338/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN ỦY BAN QUỐC GIA ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2016 - 2021

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2021 (sau đây gọi tắt là Ủy ban) gồm các thành viên có chức danh sau đây:

1. Chủ tịch Ủy ban: Thủ tướng Chính phủ.

2. Phó Chủ tịch Ủy ban: Phó Thủ tướng Chính phủ.

3. Các Ủy viên Thường trực:

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Các Ủy viên:

- Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;

- Lãnh đạo Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

- Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

- Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

- Lãnh đạo Bộ Y tế;

- Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

- Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam;

- Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam;

- Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

5. Tổng Thư ký Ủy ban: Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Điều 2. Phê duyệt thành viên Ủy ban có tên trong danh sách kèm theo.

Các thành viên Ủy ban có nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức thực hiện theo Quyết định số 764/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2014 về việc thành lập Ủy ban và Quyết định số 82/QĐ-UBĐMGDĐT ngày 16 tháng 12 năm 2014 về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và các thành viên Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2021 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

THỦ TƯỚNG

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN ỦY BAN QUỐC GIA ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHIỆM KỲ 2016 - 2021

1.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ:

Chủ tịch Ủy ban

2.

Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ:

Phó Chủ tịch Ủy ban

3.

Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Ủy viên Thường trực

4.

Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

Ủy viên Thường trực

5.

Ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội:

Ủy viên

6.

Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

Ủy viên

7.

Ông Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương:

Ủy viên

8.

Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Ủy viên

9.

Ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ:

Ủy viên

10.

Ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ:

Ủy viên

11.

Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính:

Ủy viên

12

Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ:

Ủy viên

13.

Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông:

Ủy viên

14.

Ông Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam:

Ủy viên

15.

Ông Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam:

Ủy viên

16.

Ông Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế:

Ủy viên

17.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia Thanh phố Hồ Chí Minh:

Ủy viên

18.

Ông Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội:

Ủy viên

19.

Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam:

Ủy viên

20.

Ông Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam:

Ủy viên

21.

Ông Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam:

Ủy viên

22.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ:

Tổng Thư ký