BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1709/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế hàng hóa bị tổn thất

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Công ty TNHH Kính Việt Hưng.
(KCN Như Quỳnh, TT Như Quỳnh, huyện

 

Tổng cục Hải quan nhận được công yên nhân và đề nghị xem xét giảm thuế đối với lô kính nhập khẩu bị tổn thất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 18 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 (nay là Điều 18 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ) quy địnhàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định chứng nhận thì được xét giảm thuế.

Căn cứ Điều 14 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy địnhp khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan Hải quan nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định, chứng nhận thì được xét giảm thuế tương ứng với tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng . Cơ quan Hải quan căn cứ vào số lượng hàng hóa bị mất mát và tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa đã được giám định, chứng nhận để xét giảm thuế.

Căn cứ khoản 1 Điều 111 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thìàng hóa ập khẩu đang trong quá ị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức ịnh chứng nhận thì được xét giảm thuế tương ứng với tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa.

Căn cứ công văn số 661/HQHN-TXNK ngày 06/03/2017 của Cục Hải quan TP. Hà Nội xác nhận thời điểm phát hiện lô hàng kính nhập khẩu thuộc tờ khai số 100985480852/A11 của Công ty TNHH Kính Việt Hưng bị vỡ ngày 10/8/2016 vẫn đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan tại khu vực giám sát.

Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiện kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quá trình xử lý lô hàng kính bị tổn thất của Công ty TNHH Kính Việt Hưng trên địa bàn quản lý của đơn vị. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, nếu xác định lô hàng kính của Công ty thực nhập khẩu, khi bị vỡ lô hàng vẫn nằm trong khu vực giám sát của cơ quan hải quan, doanh nghiệp có văn bản cam kết được cơ quan hải quan xác nhận tình trạng hàng hóa bị tổn thất; được tổ chức có thẩm quyền giám định chứng nhận thì được xét giảm thuế tương ứng với tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa. Cục Hải quan TP. Hà Nội chịu trách nhiệm trước pháp luật

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hà Nội được biết, thực hiện./.

 


- Như trên;- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái