BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 540/BXD-KTXD
V/v Thanh toán, quyết toán hợp đồng EPC.

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1636/ĐHB-BQLDA ngày 29/12/2016 của Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc đề nghị hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng EPC. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Theo nội dung văn bản số 1636/ĐHB-BQLDA hợp đồng EPC số668/HANICHEMCO-WEC-CMC-CECO ký ngày 06/10/2010 giữa Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc và liên danh nhà thầu: Công ty hữu hạn cổ phần hóa học kỹ thuật Ngũ Hoàn (Trung Quốc), Công ty xuất nhập khẩu máy móc Trung Quốc và Công ty cổ phần thiết kế hóa chất Việt Nam là hợp đồng trọn gói.

3. Theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng, hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng mà giá hợp đồng không thay đổi trong phạm vi công việc và các thỏa thuận đã được các bên thống nhất trong hợp đồng.

Như vậy, đối với các trường hợp cụ thể Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc nêu tại văn bản số 1636/ĐHB-BQLDA nếu quá trình triển khai thực hiện hợp đồng EPC không thay đổi về phạm vi công việc và các thỏa thuận trong hợp đồng, thì việc thanh toán, quyết toán hợp đồng EPC trọn gói thực hiện theo đúng giá hợp đồng đã ký; trường hợp có thay đổi về phạm vi công việc và các thỏa thuận khác thì các bên phải thương thảo, đàm phán để điều chỉnh cho phù hợp và báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

4. Việc tính và nộp thuế đối với các chi phí trong hợp đồng thực hiện theo các quy định của pháp luật về thuế và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc căn cứ ý kiến trên để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh