BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/BXD-KHCN
V/v áp dụng tiêu chuẩn thiết kế cho công trình Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng cục Thuế

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 5307/TCT-CS ngày 16/11/2016 của Tổng cục Thuế về xin ý kiến về tiêu chí đất, diện tích đất xây dựng, sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công trình Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn trình thẩm định thiết kế và được Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy phép xây dựng ngày 19/01/2009-thời điểm còn hiệu lực của TCXDVN 365:2007 , vì vậy việc lựa chọn TCXDVN 365:2007 để áp dụng cho công trình là phù hợp.

2. TCXDVN 365:2007 quy định tại Điểm 3), Mục 4. Yêu cầu về khu đất xây dựng và bố cục tổng mặt bằng như sau: “Trường hợp diện tích đất xây dựng các bệnh viện trong đô thị không đảm bảo được quy định … khuyến khích thiết kế bệnh viện hợp khối, cao tầng nhưng phải tuân thủ và đảm bảo dây chuyền hoạt động của bệnh viện”. Theo đó tiêu chí đất, diện tích đất xây dựng của công trình (trong đô thị - trường hợp không đủ diện tích theo quy định) sẽ tính theo diện tích sàn xây dựng đảm bảo đủ bố trí các công năng, dây truyền hoạt động theo yêu cầu của TCXDVN 365:2007 .

Kết quả thẩm định của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đã công nhận: hồ sơ “thiết kế cơ sở áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành phù hợp”, như vậy về nguyên tắc, công trình Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn đã đảm bảo đủ dây truyền công năng của bệnh viện theo TCXDVN 365:2007 , trong đó có bao hàm cả chỉ tiêu sử dụng đất.

3. Năm 2012, bộ tiêu chuẩn quốc gia bao gồm 04 tiêu chuẩn ( TCVN 4470:2012 Bệnh viện đa khoa – Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 9212:2012 Bệnh viện đa khoa khu vực – Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 9213:2012 Bệnh viện quận huyện – Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 9214:2012 Phòng khám đa khoa khu vực – Tiêu chuẩn thiết kế) được công bố để thay thế TCXDVN 365:2007 Bệnh viện đa khoa – Hướng dẫn thiết kế. Khi đó (kể từ năm 2012 trở đi) các công trình xây dựng khi lựa chọn tiêu chuẩn quốc gia thiết kế cho bệnh viện thì áp dụng bộ tiêu chuẩn này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về tiêu chí đất, diện tích đất theo tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN, Cục HĐXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Quang Nhu