BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn thanh toán hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án 1 - tỉnh Sóc Trăng.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 47/BQL-KHTH ngày 17/02/2017 của Ban Quản lý dự án 1 - tỉnh Sóc Trăng về việc thanh toán hợp đồng xây dựng công trình Bệnh viên Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hợp đồng xây dựng có hiệu lực là cơ sở pháp lý cao nhất để giải quyết tranh chấp giữa các bên. Việc thanh toán, quyết toán đối với các gói thầu: Gói thầu số 2 (thi công xây dựng hạng mục số 1, 2: khối khám, điều trị ngoại trú, khối hành chính và điều trị nội trú); Gói thầu số 3 (thi công xây dựng hạng mục số 3: khối nội trú 2); Gói thầu số 4 (thi công xây dựng hạng mục số 4, 5: Trung tâm nghiệp vụ kỹ thuật và khối truyền nhiễm) công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu.

Ban Quản lý dự án 1 - tỉnh Sóc Trăng căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD, D06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh