VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2597/VPCP-NCV/v tổ chức họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2017

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tại văn bản số 1002-CV/BCĐTNB ngày 01 tháng 3 năm 2017 về việc tổ chức họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Đồng ý tổ chức buổi họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2017 theo đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tại văn bản nêu trên. Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Sóc Trăng và các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức buổi gặp mặt bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và các cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:- Như trên;

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM