VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2574/VPCP-KGVXVề vụ việc ngộ độc rượu xảy ra tại xã Ma Ly Chải huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về công tác khắc phục hậu quả vụ ngộ độc rượu tại xã Ma Ly Chải huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu (Báo cáo số 51/BC-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2017), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tăng cường chỉ đạo bảo đảm an toàn thực phẩm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; triển khai thực hiện hiệu quả Công điện số 371/CĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả vụ ngộ độc rượu và tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm rượu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu biết, thực hiện./.

 


- Như trên;

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM