VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2557/VPCP-KTTHV/v miễn thuế nhập khẩu Dự án mở rộng Nhà máy đường An Khê

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 2695/BTC-TCHQ ngày 01 tháng 3 năm 2017 về việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa trước khi thông báo Danh mục miễn thuế, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 2695/BTC-TCHQ nêu trên và giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:- Như trên;

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM