BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 906/TCT-CSV/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh An Giang

Ngày 27/02/2017, Tổng cục thuế nhận được công văn số 2801/CT-THNVDT đề ngày 23/12/2016 của Cục Thuế tỉnh An Giang về chính sách thuế đối với Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 quy định:

“Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

a) Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, trừ phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường;”

Khoản 3 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/06/2015 quy định:

“3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.”

Đối với trường hợp Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4501/TCT-CS ngày 28/09/2016.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh An Giang được biết./.

 


- Như trên;

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG