BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1715/TCHQ-TXNK
V/v xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần MEANINGFUL LIFE.
(Địa chỉ: Số nhà D4, Khu nhà ở Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị số 01/CV ngày 13/3/2017 và mẫu hàng hóa của Công ty cổ phần MEANINGFUL LIFE; mã số thuế 0107487530 về việc đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng “đất sét nung nhiệt độ cao”. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 23 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Qua kiểm tra thấy Đơn đề nghị xác định trước mã số số 01/CV nêu trên của Công ty không điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin tại các tiêu chí trên mẫu đơn theo quy định. Ví dụ: Các mục như: Thông số kỹ thuật (mục 13); Quy trình sản xuất (mục 14); Mã số đề nghị (mục 24); Cơ sở đề nghị (mục 25); Catalogue (mục 18(a)),... nên chưa đủ căn cứ, cơ sở xem xét xác định mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa ẩu Việt Nam. Do vậy,

Trường hợp Công ty tiếp tục có nhu cầu xác định trước mã số thì đề nghị Công ty nghiên cứu nội dung hướng dẫn tại các văn bản dẫn trên để lập đơn đề nghị xác định trước mã số kèm hồ sơ theo đúng quy định và gửi về

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần MEANINGFUL LIFE được biết và thực hiện/.

 


- Như trên;
- Phó TCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh