BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1714/TCHQ-QLRR
V/v trả lời cv số 50/2017-SHWS của Công ty TNHH hệ thống dây Sumi-Hanel

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH hệ thống dây Sumi-Hanel
(Địa chỉ: Đường công nghiệp 4, KCN Sài Đồng B, Thạch Bàn, Long Biên, Thành phố Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 50/2017-SHWS ngày 06/03/2017 của Công ty TNHH hệ thống dây Sumi-Hanel về việc vướng mắc trong phân luồng tờ khai xuất nhập khẩu, về nội dung này,

Cơ quan Hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hải quan theo Khoản 2 Điều 16 và Điều 17 Luật Hải quan 2014 . Việc đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra đối với các lô hàng xuất nhập khẩu của công ty được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế ẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty được biết.

Trân trọng./.

 


- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Công Bình - PTCT (để b/c);trưởng (để b/c);

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ RỦI RO
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Quang Thanh